Ochrana osobných údajov a autorskéh práva
Ak by ste nám nemohli dôverovať, nemohli by ste u nás ani pokovovať. Z tohto dôvodu je pre nás bezpečnosť vašich osobných údajov dôležitá. Real-gold neposkytuje vaše osobné údaje iným firmám, sú používané iba na účely Real-goldu, ale vždy sú pri tom bezpečne uchovávané a chránené proti zneužitiu.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov, s tým, že tieto údaje môžu byť spracovávané na marketingové účely Real-goldu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu.


Autor týmto poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah webovej stránky výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu web stránky (ako celku alebo jednotlivých častí napr. grafiky, videí, atď., vrátane textov) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Autora webstránky Real-gold.sk
Akékoľvek použitie obsahu web stránky bez súhlasu Autora môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Vydavateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Vydavateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov. Akékoľvek šírenie textu, obrázkov, grafiky, zvuku, videozáznamu atď, bez písomného súhlasu auta Real-gold sa považuje za porušenie autorských práv a v prípade takéhoto porušenia si vyhradzujeme spôsobené škody.